Strona wykorzystuje pliki cookies. Czy wyrażasz zgodę na używanie cookies? Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

LUBLINIECKIEGO KLUBU OYAMA KARATE


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubliniecki Klub Oyama Karate” i w dalszej części Statutu zwane jest Klubem działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późń. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późń. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4. Klub może tworzyć, przystępować oraz uczestniczyć w pracach organizacji i stowarzyszeń dalekowschodnich sztuk i sportów walki oraz innych organizacji i stowarzyszeń, w tym organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej.
5. Klub może używać znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je zasłużonym osobom lub organizacjom.
6. Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
7. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 2.


1. Siedzibą Klubu jest Lubliniec.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa w nich obowiązującego.

 

§ 3.


Celem Klubu jest:
1) zrzeszanie na zasadzie dobrowolności członków wokół idei i zasad karate-do oraz etosu sportu;
2) upowszechnianie prozdrowotnych form aktywności ruchowej, kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie kraju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) realizacja zainteresowań członków Klubu;
4) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i patologiom społecznym;
5) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

§ 4.


Klub realizuje swoje cele przez:
1) opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju prozdrowotnych form aktywności ruchowej, w szczególności Oyama Karate oraz innych sportów i sztuk walki;
2) dbanie o właściwy sportowy i organizacyjny poziom dyscypliny poprzez:
• szkolenie zawodników, instruktorów i sędziów,
• organizowanie oraz uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych oraz rekreacyjnych - krajowych i zagranicznych,
• kontakty z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej;
3) organizowanie egzaminów na stopnie uczniowskie w Oyama Karate oraz w innych sportach i sztukach walki;
4) prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, pokazów, konferencji, seminariów, rankingów i konkursów związanych również z szeroko rozumianą aktywnością fizyczną;
5) uprawianie sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego;
6) czuwanie nad należytym poziomem etycznym sportu, w szczególności karate i innych sportów i sztuk walki;
7) popularyzowanie i upowszechnianie moralnego etosu dyscypliny oraz różnych form aktywności ruchowej, wskazywanie na ich walory społeczne, wychowawcze, sportowe oraz rekreacyjne i zdrowotne;
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i innych prozdrowotnych form aktywności;
9) pozyskiwanie środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych
10) podejmowanie wszelkich zgodnym z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji działań statutowych.

 

Rozdział II

Członkowie Klubu

 

§ 5.


Członkowie Klubu dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.


§ 6.


1. Członkiem zwyczajnym może być:
• osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
• osoba małoletnia,
o za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, może być członkiem stowarzyszenia, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
2. Członkostwo zwyczajne Klubu nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej i uzyskanie akceptacji Zarządu.
3. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych Klubu, jeżeli uzna, iż nie daje on rękojmi należytej realizacji statutowych celów organizacji.

 

§ 7.


1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji statutowych celów Klubu.
2. Zarząd może pozbawić członkostwa honorowego za działalność sprzeczną ze Statutem.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.


§ 8.


Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji chęć materialnego wspierania Klubu.


§ 9.


Członkowie Klubu, z zastrzeżeniem § 10, mają prawo do:
1) udziału w realizacji jego statutowych celów i pracach podejmowanych przez jego władze;
2) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu;
3) głosowania na Walnym Zebraniu;
4) zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz;
5) nieodpłatnego korzystania z majątku Klubu zgodnie z odrębnymi regulacjami w tej sprawie;
6) noszenia znaków Klubu.


§ 10.


Członkowie honorowi i wspierający nie korzystają z uprawnień, o których mowa w § 9 pkt. 2) i 3).


§ 11.


Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Klubu;
2) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Klubu i jego regulaminów;
3) opłacania składki członkowskiej, z zastrzeżeniem § 7. ust. 3.


§ 12.


Członkostwo zwyczajne i wspierające Klubu ustaje:
1) z dniem wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2) w przypadku skreślenia z listy członków przez Zarząd:
3) z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres trzech miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu;
4) w przypadku naruszenia postanowień Statutu lub innych przepisów wydanych na jego podstawie;
5) z powodu braku aktywnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Klubu przez okres co najmniej roku.
6) z powodu śmierci.


Rozdział III
Władze Klubu


§ 13.


Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.


§ 14.


Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.


§ 15.


Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.


§ 16.


1. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą uzupełniać w okresie kadencji swoje składy osobowe w przypadku zmniejszenia liczby członków tych organów.
2. Liczba członków dobranych w sposób, o którym mowa w ust. 1., nie może przekroczyć jednej trzeciej ogólnej liczby członków tych organów.
3. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu organów, o którym mowa w ust. 1.

 

Walne Zebranie


§ 17.


1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
• uchwalanie głównych kierunków pracy,
• przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i udzielenie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
• zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
• wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
• inne sprawy, niezastrzeżone dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w terminie II bez względu na liczbę obecnych.


§ 18.


1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w razie potrzeby oraz na miesiąc przed upływem kadencji.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1. co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych,
2. Komisji Rewizyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
3. terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
4. O nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Zarząd powiadamia członków niezwłocznie po wpłynięciu wniosku w tej sprawie.
5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
Zarząd Klubu.


§ 19.


1. Zarząd składa się z 3 - 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub w przypadku jego nieobecności przez upoważnionego przez niego Wiceprezesa. W sytuacji nieobecności Prezesa i równego rozłożenia głosów decyduje głos upoważnionego Wiceprezesa.
7. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.


§ 20.


Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Klubu,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) realizowanie statutowych celów i zadań Klubu ujętych w głównych kierunkach pracy i uchwałach władz Klubu,
4) zwoływanie Walnego Zebrania,
5) zarządzanie majątkiem,
6) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Klubu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Klubu,
8) określanie wysokości opłaty za wpis i składki członkowskiej,
9) powoływanie komisji problemowych.
10) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,


§ 21.


1. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kieruje Prezes lub Wiceprezes.
2. Klub reprezentuje Prezes lub z jego upoważnienia każdy z członków Zarządu osobno.


Komisja Rewizyjna.


§ 22.


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, który nie podlega w tym zakresie Zarządowi.
2. Do kompetencji Komisji należy:
1) stała kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
2) przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych;
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności;
4) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.


§ 23.


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
• nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
4. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział IV


Majątek i fundusze Klubu.


§ 24.


1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, dotacji oraz ofiarności publicznej.
2. Działalność statutowa Klubu może być prowadzona odpłatnie.
3. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Klubu.
4. Wszystkie dochody Klubu są przeznaczane na realizację celów statutowych.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków regularnie.


§ 25.


Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym życiu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 26.


1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
• Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.


§ 27.


1. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu.
2. Do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd jednego z członków Zarządu.


Rozdział V


Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.


§ 28.


1. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić członek zwyczajny Stowarzyszenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna lub poszczególni członkowie tych organów.
2. Z wnioskiem o rozwiązanie Klubu może wystąpić co najmniej jedna trzecia ogólnej liczby członków zwyczajnych lub Zarząd.


§ 29.

 

1. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmian Statutu lub rozwiązania Klubu zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Uchwalono:
Lubliniec
Walne Zebranie 29 październik 2019 r.

Udostępnij

Galeria