Strona wykorzystuje pliki cookies. Czy wyrażasz zgodę na używanie cookies? Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STATUT

LUBLINIECKIEGO KLUBU OYAMA KARATE

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

1. Stowarzyszenie zwane dalej „Klubem" nosi nazwę Lubliniecki Klub Oyama Karate i oznaczone jest skrótem LKOK.

 

§ 2

2. Terenem działania Klubu jest miasto Lubliniec i okolice.

 

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2. Działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz.104 oraz ustawie z dnia 18.01.1996 o kulturze fizycznej(Dz.U. nr 25 poz.113 z późn. zmianami) i niniejszego Statutu.

 

§ 4

1. Klub jest członkiem Światowej Organizacji Oyama Karate, Polskiej Organizacji Oyama Karate, Polskiej Federacji Oyama Karate, Polskich Związków Sportowych.

 

ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 5

1. Klub prowadzi w rożnych środowiskach, głównie wśród młodzieży działalność sportową i wychowawczą w celu:
a) zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,
b) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,
c) zapewnienia ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku.

 

§ 6

1. Dla osiągnięcia celów Klub:
a) organizuje szkolenia sportowe,
b) organizuje imprezy sportowe a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
c) propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport,
d) prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi,
e) współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi,
f) prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód jest odpowiednio księgowany i przeznaczany wyłącznie do realizacji zadań wynikających z celów statutowych stowarzyszenia,
g) promuje i organizuje wolontariat.
2. Dochody z działalności Klubu nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Klub.
3. Wydatki Klubu ponoszone w związku z organizacją imprez klubowych uważa się za statutowe.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

1. Klub posiada:
- członków zwyczajnych
- członków honorowych.

 

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być :
a) każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
b) małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawicieli ustawowych, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
c) małoletni poniżej 16 lat, ale po ukończeniu lat 7 za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Ponadto, aby zostać członkiem zwyczajnym Klubu należy:
- uiścić wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

§ 9

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z zastrzeżeniem wynikającym z § 8 pkt.1 lit.c
b) uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcjach,
c) nosić znaczek klubowy,
d) podawać ocenie działalność Klubu i jego władze, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
e) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
f) reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych.
g) brać udział w pracach klubu.

 

§ 10

1. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
a) branie udziału w pracach Klubu (obowiązek dotyczy osób pełnoletnich),
b) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich, wysokość których ustala Walne Zebranie,
d) godne reprezentowanie barw Klubu,
e) ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa.

 

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązującej składki członkowskiej.

 

§ 12

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a) skreślenia z listy członków Klubu decyzją Zarządu , które może nastąpić w przypadku:
- działania na szkodę Klubu,
- nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,
- nieopłacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy, jednakże po uregulowaniu zaległych zobowiązań wobec Klubu może nastąpić przywrócenie członkostwa,
- śmierci członka,
- zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Regulamin Stowarzyszenia Oyama Karate w Polsce w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników.

2. Od prawomocnej uchwały w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

 

§ 13

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie.
b) Zarząd Klubu.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.

 

§ 14

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio.
2. W przypadku przekroczenia przez Klub liczby 200 członków udział w Walnym Zebraniu następuje za pośrednictwem delegatów wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji.
3. Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych uchwala każdorazowo Zarząd Klubu przed Walnym Zebraniem.
4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie, miejscu i planowanym porządku co najmniej 10 dni przed zebraniem.

 

§ 15

1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór władz Klubu,
b) przeprowadzanie wyborów uzupełniających do władz Klubu w przypadkach określonych §12 pkt.1 oraz w przypadku zrzeczenia się członkostwa we władzach Klubu,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu,
d) uchwalanie zmian w Statucie Klubu,
e) uchwalanie planów działalności Klubu i wytycznych do pracy Zarządu,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
h) podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,
i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu i podejmowanie uchwał co do sposobu ich załatwiania,
j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wniesionych przez członków Klubu.

 

§ 17

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania za wyjątkiem uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu, które wymagają większości 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, lub gdy niniejszy Statut stanowi inaczej.

 

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków.
2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla których załatwienia zostało ono zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.


§ 19

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą wykonawczą Klubu i składa się z 5-9 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu.
2. Odwołanie Zarządu Klubu, lub osób wchodzących w jego skład następuje uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością głosów członków Walnego Zgromadzenia (tj.50% + 1).
3. Z wnioskiem o odwołanie Zarządu, lub osób go tworzących może wystąpić grupa stanowiąca co najmniej 10 % ogólnej liczby członków Walnego Zebrania.
4. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w pkt. 2, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 25 % członków Walnego Zebrania.
5. Każdy członek Walnego Zgromadzenia dysponuje jednym głosem.
6. Głos oddaje się osobiście.

 

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) kierowanie pracami Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, przy czym do reprezentowania Klubu upoważniony jest Prezes i członek Zarządu, lub dwóch członków Zarządu łącznie,
c) realizacja planu działania uchwalonego przez Walne Zebranie,
d) zarządzanie majątkiem Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową,
e) uchwalanie i zatwierdzanie bilansu,
f) uchwalanie okresowych planów działalności,
g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych ,
i) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
j) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
k) powoływanie sekcji sportowych i nadzorowanie ich działalności,
l) wykonywanie czynności nie wymienionych a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu,
m) wysuwanie wniosków o wysokości składek członkowskich i wpisowego na Walnym Zebraniu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu bierze udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

 

§ 21

1. Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę dla Klubu Zarząd Klubu ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia:
- pochwała,
- dyplom,
- nagroda.

 

§ 22

1. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

 

§ 23

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej,
b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
c) kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowych,
d) inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
e) kontrola działalności sekcji sportowych.

 

ROZDZIAŁ V
SEKCJE SPORTOWE KLUBU

 

§ 24

1. Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe Klubu.


ROZDZIAL VI
MAJĄTEK , FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ KLUBU

 

§ 25

1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.

 

§ 26

1. Na fundusze Klubu składają się:
- wpisowe ,
- składki członkowskie,
- dotacje, subwencje, darowizny, dochody z nieruchomości i ruchomości,
- dochód z organizacji i przeprowadzania egzaminów,
- dochody z imprez sportowych,
- dochody z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Wysokości wpisowego i składki członkowskiej przedstawia Zarząd do zatwierdzenia w formie uchwały na Walnym Zebraniu.

 

§ 27

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów.
2. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd Klubu.

 

§ 28

1. Prezes i członek Zarządu, albo dwóch członków Zarządu łącznie, upoważnieni są do zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Wszelkie pisma i dokumenty podpisuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.


ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA KLUBU

 

§ 29

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia władzy rejestrującej.

 

§ 30

1. W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.

 

§ 31

1. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

 

§ 32

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach i o kulturze fizycznej.

 

Uchwalono:
Lubliniec
Nadzwyczajne Walne Zebranie 4 październik 2004 r.

Udostępnij

Galeria